Zimbabwe Government Gazette dated 2012-11-02 number 61

V

C JM 7

ZIMBABWEAN

GOVERNMENT GAZETTE
Published by Authority

Vol.XC,No.61 2nd NOVEMBER, 2012 Price US$2,00

G en eral N o tice 491 o f 2 0 1 2 . M s C aro line G . D an d ira-S am atan g a
M s C h ipo N y am u nd a
STA TE PR O C U R EM ENT B O A RD M rs. T afara N . S ith o le
M r. M asim b a M ap an g a
T en d ers In v ited M s T ariro M ak am u re
D r. S tar K h o za
T E N D E R S m u st b e en clo .sed in .sealed en v elo p es. en d o rsed o n th e o u tsid e w ith th e M r. B rig h to n T . C h itey a
.sd v ertised ten d er n u m b er, d e sc rip tio n , clo sin g d ate an d m u st b e p o sted in tim e to b e D r. A d m ire D u b e
so rted in to P o st O ffice B o x N u m b e r C Y 4 0 8 , C au sew ay , o r d eliv ered b y h an d to th e M r. F arai M asek ela
P rin cipal O fficer, S tate P ro cu rem en t B o ard , F ifth F lo o r, O ld R eserv e B an k B u ild in g ,
M iss T in ash e M u v iriin i
S am o ra M ach el A v en ue, H arare, b efo re 1 0 .0 0 a jn . o n th e clo sin g d ate.
M iss H azv in ei M ah ach i
C .N Y A N H E T E , D r. Z iv an ai M ak o n i
2 - 11 - 2 0 1 2 . P rin cip al O fficer, S tate P ro cu rem en t B o ard . D r. F arai D h o ro
M s P etro n ella M u ram b in d a
Tender number
M s D im p le K ara
Z P C /H O . 6 2 /2 0 1 2 . S u p p ly , d eliv ery , in stall an d co m m issio n in g o f M s B aisay i M u ch aziw ep i
2 x 6 M V A tran sfo rm er: K arib a P o w er S tatio n. C o m p u lso ry M s P o rtia K am p o ta
site v isit d ate, 2 2 n d N o vem b er, 2 0 1 2 . In terested b id d ers
are req u ired to o b tain th e ten d er d o cu m en t th at co n sists A ll p rev io u s ap p o in tm en ts o f an aly sts an d in sp ecto rs are h ereb y
can celled .
th e in stru ctio n s an d sco p e o f w o rk fro m th e P ro cu rem en t
M an ag er, Z im b ab w e P o w er C o m p an y H ead O ffice, E lev en th G en eral N o tice 251 o f 2011 is rep ealed .
F lo o r,M e g aw a ttH o u se ,4 4 ,S am o raM ach el A v en u e,H arare,
u p o n p ay m en t o f a n o n -refu n d ab le fee o f U S $ 1 0 ,0 0 . Y o u r M R S J. N C U B E ,
su b m issio n sh o u ld reach th e S tate P ro cu rem en t B o ard n o t A ctin g C h airp erso n ,
later th an th e clo sin g d ate o n 11th D ecem b er, 2 0 1 2 . L ate 2- 11- 2012. M ed icin es C o n tro l A u th o rity o f Z im b ab w e.
su b m issio n s w ill n o t b e accep ted .
G en eral N o tice 4 9 3 o f 2 0 1 2 .
G en eral N o tice 4 9 2 o f 2 0 1 2 .
D A N G E R O U S D R U G S A C T [C H A P T E R J5 ;0 2 ]
M E D IC IN E S A N D A L L IE D S U B ST A N C E S C O N T R O L A C T
[CHAPTER 15:03] A p p o intm en t o f In sp ecto rs

A p p o in tm en t o f A n aly sts an d In sp ecto rs
IT is h ereb y n o tified th at th e M in ister o f H ealth an d C hild W elfare
h as, in term s o f sectio n 1 5 (1 ) O f th e D an g ero u s D ru g s A ct [Chapter
IT is h ereb y n o tified th at th e M ed icin es C o n tro l A u th o rity o f 15:02], ap p o in ted th e fo llo w in g in sp ecto rs fo r th e p u rp o ses o f the
Z im b ab w e in co n su ltatio n w ith th e M in ister o f H ealth an d C h ild A ct—
W elfare h as, in term s o f sectio n 65(1) o f th e M ed icin es an d A llied
S u b stan ces C o n tro l A c t [Chapter 15:03], ap p o in ted th e fo llo w in g Inspectors
an aly sts an d in sp ecto rs fo r th e p u rp o ses o f th e A c t—
M s G u g u N . M ah lan g u
Analysts D r. W illiam W ek w ete
M rs. P riscilla P . N y am b ay o
M s G u g u N . M ah lan g u
M r. T in ash e A . G o n h o M rs. S ak h ile V . D u b e-M w ed zi
M rs. B ridg et D u b e M rs. E m m a M u d zu ra-S am u k an g e
M r. P etro s N . N d an g a M r. L u th er G w aza
M r. M u n ak an d afa M u tasa M s C aro line G .D an d ira-S am atan g a
M r. W ash in g to n T . S am u k an g e M s C h ip o N y am u n d a
M r. C o llin S h am u y arira M rs. T afara N . S ith o le
M r. M asim b a M ap an g a
Inspectors
M s T ariro M ak am u re
M s G u g u N . M ah lang u
D r. S tar K h o za
D r. W illiam W ek w ete
M r. B rig h to n T . C h itey a
M rs. P riscilla P . N y am b ay o
M rs. S ak h ilc V . D u b e-M w ed zi D r. A d m ire D u b e
M rs. E m m a M u d zu ra-S am u k an g e M r. F arai M asek ela
M r. L u th er G w aza M iss T in ash e M uv irim i